KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów biura

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/ią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest Ziemińska-Adamczyk Iwona, Abrus

Adres: ul. Sportowa 7, 09-100 Płońsk tel. 604 245 196, @: info@abrus.pl

 1. AD nie powołał Inspektora Ochrony Danych
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania).
 1. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi, realizacja umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem.
 2. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów, z którymi Administrator jest powiązany stosownymi umowami tj.: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną.
 3. Okres przechowywania danych:
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
 • dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
  • dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 1. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w pkt 1. Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia określone są w RODO i uzależnione są od postawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 2. Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie. Podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym, natomiast niepodanie danych powoduje brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony umowy.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

Scroll to top